REGULAMIN PROMOCJI
„KARTKI”

Organizatorem promocji pod nazwą „KARTKI” zwanej dalej „Promocją”, jest każdy z podmiotów franczyzowych wymieniony poniżej, zwany dalej Organizatorem. Organizatorem promocji są: Pizzerie Stopiątka biorące udział w promocji.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52. Tylko Twórca Regulaminu może przeprowadzać zmiany w jego treści i zasadach. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 10 sierpnia 2014 roku i trwa aż do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Express 7 szt. dowolnych pizz zapakowanych w oryginalny karton Sieci Pizzerii Stopiątka o wartości powyżej 14 zł każda z obowiązującej oferty. Jeżeli klient zakupi 7 szt dowolnych pizz i przyniesie 7 „ Kartek na pizzę za 1 gr” z oryginalnego kartonu Sieci Pizzerii Stopiątka, może zamówić pizzę średnią z dwoma dowolnymi wybranymi przez siebie składnikami w cenie 0,01 zł tylko i wyłącznie z odbiorem własnym. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu pizzy z większą ilością składników. Organizator zastrzega sobie prawo do wymagania 7 „Kartek na pizzę za 1 gr” wraz z paragonami. Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy. „Kartki na pizzę za 1 gr” nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Twórcy i Organizatora oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.