Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI
Warka Żywiec 0% – do każdej pizzy

Organizatorem promocji pod nazwą Warka Żywiec 0% – do każdej pizzy zwanej dalej „Promocją”, są wybrane lokale, zwany dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient odwiedzający placówki Sieci Pizzerii Stopiątka których przeprowadzana jest promocja  . Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 01 czerwiec 2018 i trwa  do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy zamówili pizzę 32cm – 45cm – 60cm w dostawie lub na wynos.

(szczegółowe informacje w wybranym lokalu)

Promocja dotyczy tylko i wyłącznie klientów którzy zamówili pizzę na wynos lub dostawie.

Warka Radler 0%  nie podlega wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe.

W promocji nie mogą brać udziału : osoby niepełnoletnie.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.