Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„KARTKI”

Organizatorem promocji pod nazwą „KARTKI” zwanej dalej „Promocją”, jest
każdy z podmiotów franczyzowych prowadzących Pizzerię Stopiątka , zwany
dalej Organizatorem.

Twórcą regulaminu jest Franczyzodawca prowadzący działalność pod firmą Mastergrupa z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 102e, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 655-123-43-52 . Tylko Twórca i Organizator może przeprowadzać zmiany w treści i zasadach Regulaminu. Zasady Ogólne przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin, szczegółowe zasady Promocji dostępne są w placówce Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora i Twórcę lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Adresatem promocji jest każdy klient poszczególnej placówki Sieci Pizzerii Stopiątka. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Promocja rozpoczyna się od 10 sierpnia 2014 roku i trwa aż do odwołania jej przez Twórcę Regulaminu.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Stopiątka Express 7 szt. dowolnych pizz zapakowanych w oryginalny karton Sieci Pizzerii Stopiątka o wartości powyżej 14 zł każda z obowiązującej oferty.

Jeżeli klient zakupi 7 szt dowolnych pizz i przyniesie 7 „ Kartek na pizzę za 1 gr” z oryginalnego kartonu Sieci Pizzerii Stopiątka ,może
zamówić pizzę średnią z dwoma dowolnymi wybranymi przez siebie składnikami w cenie 0,01 zł. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu pizzy z większą ilością składników.

Cena sprzedaży pizzy promocyjnej jest zaniżona ponieważ sprzedaż ma charakter promocyjny. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu pizzy.

„ Kartek na pizzę za 1 gr” nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne środki trwałe. W promocji nie mogą brać udziału : Organizator , Twórca, pracownicy Twórcy i Organizatora,
oraz najbliższa rodzina obu Podmiotów.

Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.105.pl.

Szczegółowe zasady promocji moga róznić się w poszczególnych pizzeriach.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

Decyzje Twórcy podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.