Twój koszyk

Do zapłaty 0.00 PLN

Regulamin restauracji

Regulamin Sklepu Internetowego Pizzeria 105 Otwock

(obowiązuje od 01.05.2024 r.)

Regulamin Sklepu Internetowego Pizzeria 105 Otwock

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane Sprzedawcy:

 1. Pizzeria 105 Otwock, Karczewska 6

 2. NIP: 5322096534.

 3. REGON: 520789953.

 4. Numer BDO: 5322096534.

 5. adres e-mail: robertkumek@gmail.com,

 6. nr tel. +48514175105 (stawka według opłat operatora dzwoniącego),

 7. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email: robertkumek@gmail.com

 

2. Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe sformułowania oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;

 

 1. Serwis/Internetowa Platforma Handlowa - serwis internetowy umieszczony pod adresem https://105.pl (wraz z wszystkimi podstronami),

 

 1. Sklep Inernetowy Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://105.pl/pizzeria-otwock/.

 

 1. Sprzedawca/Restaurator przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, będący członkiem sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka i prowadzący na podstawie umowy franczyzowej restaurację z wykorzystaniem znaków towarowych operatora Serwisu, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną - świadczący na mocy odrębnej umowy z operatorem usługi sprzedaży posiłków na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu i na podstawie Regulaminu;

 

 1. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych tj. mającą ukończone 18 lat, jak również osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych tj. np. osobę pomiędzy 13 a 18 rokiem życia z zastrzeżeniem, że w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

 2. Usługa/Usługi wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez operatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, korzystające z oprogramowania, w tym strony internetowej Serwisu, umożliwiającej Użytkownikom w ramach Internetowej Platformy Handlowej zawieranie umów na odległość z Restauratorami;

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Posiłków, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu;

 

 1. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Posiłku ze Sprzedawcą

 

 1. Konto – nieodpłatna funkcja Internetowej Platformy Handlowej dzięki której Użytkownik korzystający z platformy może założyć swoje indywidualne konto;

 

 1. Posiłek -  posiłki, napoje oraz inne artykuły lub usługi znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauratorów;

 

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Operatorem lub Franczyzobiorcą Da Grasso czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

 1. Zastrzeżenia i oświadczenia

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Sklepu Internetowego prowadzonego w Serwisie 105.pl

 2. Regulamin jest udostępniany przez Sprzedawcę nieodpłatnie, także na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługiwanego przez Użytkownika.

 3. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym rodzaje i zakres świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług (w tym wymagania techniczne) oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną a także odpowiedzialność Sprzedawcy za wady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 6. Intencją Sprzedawcy jest zapewnienie zgodności Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdyby postanowienia któregokolwiek z punktów Regulaminu okazały się sprzeczne z ustawą zastępowane są, z mocy prawa, jako nieważne, odpowiednimi przepisami prawa.

 7. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 lit g) lub na adres miejsca prowadzenia działalności/ siedziby Sprzedawcy określony w § 1 ust. 1 lit. a). Sprzedawca jest administratorem danych udostępnionych mu przez operatora Serwisu, zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownika w Serwisie.

 8. Prezentowane w Sklepie Internetowym ceny nie zostały indywidualnie dostosowane do Użytkownika w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 9.  Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu mailowego Sprzedawcy wskazanego w § 1 ust. 1 lit. e) oraz adresu e-mail Użytkownika wskazanego przy rejestracji.

 10. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 11. Sprzedawca jest przedsiębiorcą i sprzedaż w Sklepie odbywa się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Sprzedawca, prowadzący na Internetowej Platformie Handlowej Sklep Internetowy, jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zobowiązań ciążących na nim jako sprzedawcy, wynikających z zawarcia transakcji w Sklepie Internetowym, w tym związanych z odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową i wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treści zawarte w Sklepie Internetowym oraz wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży, Odpowiedzialność operatora Serwisu obejmuje kwestie funkcjonowania Serwisu będącego internetową platformą handlową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. 

 12. Sprzedawca samodzielnie ustala obowiązujące ceny Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym.

 13. Informacje o Posiłkach, ich dostępności i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem. Po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia za pośrednictwem e-mail wraz z dokładnymi danymi dotyczącymi podmiotu realizującego Zamówienie.

 14.  Wszelkie informacje, dotyczące Posiłków umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

 15. Zamieszczone w Sklepie Internetowym zdjęcia Posiłków mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Użytkownika podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np.: kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

 16. Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli
  i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach prezentacji Posiłków stanowiącego przedmiot sprzedaży.

 17. Wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu przy uruchomieniu Usługi za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z całkowitą akceptacją jego warunków bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 18. Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie Internetowym treści bezprawnych lub korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub jego przeznaczeniem, w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub naruszający prawa i dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

 

 1. Wymagania techniczne.

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie urządzenie końcowe (komputer, tablet, telefon, itp.) wraz z połączeniem do Internetu.

 2. Sklep Internetowy przystosowany jest do współpracy z przeglądarkami Microsoft Edge 99+, Safari 4+, Firefox 98+, Opera 9+, Chrome 90+. Aby zapewnić poprawne korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies”, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności strony.

 3. Koszty połączenia urządzenia mobilnego z Internetem uzależnione są od treści umowy zawartej przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na słabą jakość połączenia z Internetem lub jego całkowity brak Sklep Internetowy może nie działać poprawnie lub być całkowicie niedostępny.

 

 

§ II. ZAKUPY POSIŁKÓW

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

 2. Przedmiotem Zamówienia są Posiłki prezentowane przez poszczególnych Restauratorów za pośrednictwem Serwisu.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Restauratorów wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Posiłków nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w trakcie realizacji procesu Zamówienia.

 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie Internetowym: cena za Posiłek oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Posiłku.

 5. Poszczególni Restauratorzy określają obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja takiego Zamówienia przez wybranego Sprzedawcę nie jest możliwa.

 6. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

 1. wyboru sposobu złożenia Zamówienia – za pośrednictwem założonego uprzednio w Serwisie indywidualnego konta albo bez rejestracji;

 2. wyboru rodzaju dostawy spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym

 3. wyboru metody płatności za zamówienie spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym;

 4. złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 1. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracji zawierający już jego niezbędne dane do składania Zamówień tj.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz adres do wysyłki towaru jeśli jest inny niż dane adresowe.

 2. Istnieje możliwość dokonania zakupu bez konieczności zakładania konta Serwisie. W takim przypadku Użytkownik musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie następujących danych tj.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz adres do wysyłki towaru jeśli jest inny niż dane adresowe.

 3. Złożenie Zamówienia następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z podsumowaniem Zamówienia zwierającego wybrane Posiłki i wskazane przez Użytkownika dane a następnie wysłanie Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” - Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu

 4. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a wybranym przez niego Restauratorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa Sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę dokonywana jest po uznaniu płatności internetowej za dokonaną. Szacunkowy czas dostarczenia Posiłku określany jest przez Restauratora w momencie potwierdzenia zamówienia przez restaurację.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Restauratora Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Posiłków bez wad.

 

§ III. Sposób zapłaty

 1. Użytkownicy mogą płacić za zamówione Posiłki:

 1. bezpośrednio do rąk dostawcy w momencie odbioru Posiłków: gotówką oraz kartą płatniczą, BLIK-em i innymi formami realizacji płatności pod warunkiem, że wybrany Restaurator oferuje takie możliwości;

 2. poprzez płatność online – pod warunkiem, że wybrany Restaurator oferuje taką możliwość;

 

§ IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Użytkowni będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Restauratorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem § VI Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 z późn. zmianami)

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § I Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ V. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Posiłku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumebta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą oni zgodę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą oni żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Posiłku lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Podmiot odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Posiłek należy zwrócić na adres Restauratora pod którym Restaurator prowadzi działalność gastronomiczną.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

§ VII. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § IV Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. W związku z powyższymi wyłączeniami prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku takich Posiłków, jak np. pizza, sałatki, dodatki, a także otwartych opakowań napojów, przekąsek itp.,; Prawo odstąpienia przysługuje natomiast w przypadku Posiłków, które z uwagi na swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci i bez utraty wartości.

§ VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 )

 2. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ IX. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu niezgodności Posiłku z Umową Sprzedaży na podstawie wskazanych poniżej przepisów:

 1. gdy Użytkownik jest konsumentem – na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (w szczególności art. 43a i następne)

 2. gdy Użytkownik nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 556 k.c. i następne)

 1. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie wykorzystując dane wskazane w § I Regulaminu.

 2. W celu zgłoszenia reklamacji należy podać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, dane kontaktowe, datę i adres dostawy Posiłku, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia.

 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

 4. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres wskazany przez Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.

 

 

§ X. Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Restaurator w zakresie Umowy Sprzedaży, prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących dostarczanych Posiłków oraz marketingu bezpośredniego.

 2. Inspektorem Danych Osobowych jest osoba wskazana w § I Regulaminu z którą można się skontaktować wykorzystując dane tam wskazane.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 3. dochodzenie i obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);

 4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z księgowością, podatkami, archiwizacją, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia Posiłku. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie innego dozwolonego instrumentu prawnego.

 2. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym w przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją usługi lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usługi, prawo do cofnięcia zgody w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 3. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie usług.

 

§ XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn:

 1. wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub Serwisu

 2. zmiana została wymuszona przepisami prawa

 3. wystąpienie zmian technologicznych

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz (w stosunku do Użytkowników zarejestrowanych) poprzez wysłanie powiadomienia na podany przy zakładaniu Konta adres email Użytkownika. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 14 dni od ogłoszenia nowego regulaminu.

 2. Do Umowy Sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu obowiązującego w dacie jej zawarcia, którego treść jest przesyłana Klientowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia.  Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klientów ( w tym Konsumentów)  przed zmianą.

 3. Informacja o aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępna jest na stronie Sklepu.

 4. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie prowadzi do zawarcia odrębnej Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 5. Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 6. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 7. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności