Twój koszyk

Do zapłaty 0.00 PLN

Regulamin

Regulamin Platformy Handlowej 105.PL

Regulamin INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ 105.PL
(obowiązuje od 01.05.2024r.)

Regulamin serwisu 105.pl

 

§ 1. DEFINICJE


1. Internetową Platformę Handlową pod adresem https://105.pl prowadzi Marcin Ciesielski działający pod firmą Marcin Ciesielski „MASTERGRUPA” z siedzibą w Busku-Zdroju przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, NIP: 655-123-43-52, REGON: 290977690, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres e-mail: kontakt@mastergrupa.pl, nr tel. 790790102 (stawka według opłat operatora dzwoniącego), organizator sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka, zwany dalej Operatorem lub Dostawcą Internetowej Platformy Handlowej;

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe sformułowania oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Operator/Dostawca Internetowej Platformy Handlowej - Marcin Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Ciesielski „MASTERGRUPA” z siedzibą w Busku-Zdroju przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, NIP: 655-123-43-52, REGON: 290977690, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres e-mail: kontakt@mastergrupa.pl, nr tel. 790790102;

c) Serwis/Internetowa Platforma Handlowa - serwis internetowy umieszczony w domenie 105.pl;

d) Restauracja – lokal gastronomiczny należący do Restauratora;

e) Restaurator – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, będący członkiem sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka i prowadzący na podstawie umowy franczyzowej Restaurację z wykorzystaniem znaków towarowych Operatora, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną - świadczący na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi sprzedaży posiłków z Restauracji do Użytkowników na podstawie odrębnych regulaminów;

f) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
g) Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, korzystające z oprogramowania, w tym strony internetowej Serwisu, umożliwiającej Użytkownikom w ramach Internetowej Platformy Handlowej zawieranie umów na odległość z Restauratorami;

h) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

i) Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

j) Konto – nieodpłatna funkcja Internetowej Platformy Handlowej dzięki której Użytkownik korzystający z platformy może założyć swoje indywidualne konto;

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Serwis jest administrowany przez Operatora.
2. Regulamin jest udostępniany przez Operatora nieodpłatnie, także na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługiwanego przez Użytkownika.

3. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady świadczenia przez Operatora Usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

4. Operator nie jest stroną umów sprzedaży posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Stronami takich Umów sprzedaży są Użytkownik oraz Restaurator prowadzący wybraną przez Użytkownika Restaurację. To Restaurator, prowadzący na Internetowej Platformie Handlowej sklep internetowy, jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zobowiązań ciążących na nim jako sprzedawcy, wynikających z zawarcia transakcji w sklepie internetowym prowadzonym na Internetowej Platformie Handlowej.  

5. W ramach Internetowej Platformy Handlowej Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci poszczególnych funkcjonalności Serwisu umożliwiające Użytkownikowi m. in. wyszukanie Restauratora w wybranej lokalizacji a następnie zawarcie z nim umowy sprzedaży na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Operator nie jest również pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zawieranych przez Użytkownika i Restauratora umów.

6. W odniesieniu do umów zawieranych przez konsumentów z wykorzystaniem  Internetowej Platformie Handlowej Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie w odniesieniu do usług świadczonych w ramach Serwisu, o których mowa w § 5 Regulaminu.

7. Operator udostępnia możliwość sprzedaży (prowadzenie sklepu internetowego )  w Serwisie wyłącznie Restauratorom, którzy są przedsiębiorcami. W odniesieniu do Użytkownika będącego konsumentem zastosowanie znajdują przepisy dotyczące konsumentów do umowy zawieranej na Internetowej Platformie Handlowej z Restauratorem. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów znajdują zastosowanie również do innych niż konsumenci podmiotów w każdym przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa.

8. Odrębnym regulaminom podlegaj zakupy posiłków dokonywane przez Użytkownika od Restauratorów. Operator może wprowadzić w Serwisie inne Usługi podlegające osobnym regulaminom.

9. Dostawca Internetowej Platformy Handlowej w ramach Serwisu może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie będące przedsiębiorcami. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez wspomniane podmioty, regulujące funkcjonowanie ich serwisów.

10. W ramach Serwisu Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarkami: Microsoft Edge 99+, Safari 4+, Firefox 98+, Opera 9+, Chrome 90+. Operator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować niepełne działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. Aby zapewnić poprawne korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies” zgodnie z zasadami określonymi w Polityka Prywatności i Polityka Cookies Serwisu.

 

§ 3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej Informacji Handlowej oraz spamu, zamieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób bezprawnych a także treści o charakterze reklamowym, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora lub Restauratorów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego - wszelkie treści dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. i nie mogą być bez zgody Operatora wykorzystywane w inny sposób niż skorzystanie z usług Serwisu. W szczególności Użytkownik nie może pobierać zdjęć i opisów poszczególnych posiłków prezentowanych w Internetowej Platformie Handlowej oraz korzystać z nich w innym celu niż zapoznanie się z treściami dostępnymi w Serwisie;

f) powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym także dokonać dezaktywacji jego Konta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności lecz nie wyłącznie, gdy Użytkownik:

a) podał dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu, lub zachowań mających znamiona czynów zabronionych (wykroczeń lub przestępstw);

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora / Restauratorów;

3. O dokonaniu dezaktywacji Konta Operator powiadomi Użytkownika zarejestrowanego przesyłając komunikat danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Operatora na adres e-mail podany podczas rejestracji.

4. Użytkownicy nie ponoszą na rzecz Operatora żadnych opłat z tytułu uzyskania i utrzymaniem statusu Użytkownika w Systemie. Korzystanie ze sposobów kontaktu określonych w Regulaminie nie wiąże się dla Użytkownika z jakimikolwiek opłatami na rzecz Dostawcy Internetowej Platformy Handlowej.

 

§ 4. KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Użytkownik ma możliwości rejestracji w Serwisie i założenia konta. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie Serwisu. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza, wypisanych poniżej:

a) imienia i nazwiska Użytkownika;
b) adresu e-mail Użytkownika;
c) adresu i telefonu Użytkownika;
d) innych dane wymaganych przez przepisy prawne;
e) proponowanego loginu i hasła umożliwiające dostęp do indywidualnego konta;

3. W toku rejestracji Użytkownik ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących: 

a) akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu;
b) udzielenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych i promocyjnych na kanale komunikacji udostępnionym w procesie rejestracji (na podstawie udzielonej zgody Dostawca Internetowej Platformy Handlowej jest uprawniony do przesyłania informacji dotyczących posiłków oferowanych przez Restauratorów jak również informacji dotyczących zarówno ich funkcjonowania jak i funkcjonowania sieci Pizzerii Stopiątka i samego Operatora. Zakres zgody może być szerszy niż wskazany powyżej o ile w informacji widocznej przed udzieleniem zgody tak określono. Operator jest także wyłącznie właściwy do kierowania do niego oświadczeń o cofnięciu zgody - dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1) Regulaminu.

4. Warunkiem rejestracji jest dokonanie przez Użytkownika akceptacji Regulaminu Serwisu wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu, bez których świadczenie Usług przez Operatora przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe zgody są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie czy dostępu do Usług.

5. Po wypełnieniu formularza i wybraniu opcji „Zarejestruj się” Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający, co spowoduje aktywację konta Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

7. Dokonanie Rejestracji i założenie Konta przez Użytkownika pozwala na:

a) wybór opcji automatycznego uzupełnienia danych w procesie zawierania umów sprzedaży posiłków z Restauratorem;
b) podgląd historii zamówień;
c) ponowne zamówienie na bazie zamówienia z historii (pod warunkiem, że wszystkie zawarte w nim produkty są nadal dostępne w ofercie)

8. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła do swojego indywidualnego Konta powiązanego z loginem. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.

9. Użytkownik w każdej chwili może zażądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu (dezaktywacji Konta). Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: kontakt@mastergrupa.pl

10. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika którychkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Operatora jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.

11. Użytkownicy mogą także korzystać z Serwisu bez dokonania rejestracji otrzymując dostęp do Usług zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.

12. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość podania danych umożliwiających przeprowadzenie z wyszukanym Restauratorem transakcji dotyczącej indywidualnie wybranej oferty Restauratora. Dane obejmują informacje niezbędne do realizacji złożonego zamówienia i/lub dane wymagane przepisami prawa do udokumentowania transakcji. Użytkownik niezarejestrowany uzupełnia zakres danych za każdym razem gdy decyduje o przyjęciu pojedynczej oferty Restauratora.

13. Warunkiem dokonania przez Użytkownika wyboru opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest dokonanie przez niego uprzedniej akceptacji Regulaminu serwisu wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu oraz Regulaminu sklepu internetowego Restauratora, bez których świadczenie Usług przez Operatora przewidzianych dla niezarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe zgody nie są obowiązkowe i nie stanowią warunku niezbędnego do dostępu do Usług świadczonych Użytkownikom niezarejestrowanym. Po zaznaczeniu opcji ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dane wskazane przez Użytkownika zostaną zapisane w Serwisie na potrzeby Usług realizowanych na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych oraz wykonania zobowiązania określonego w pkt 15 poniżej.

14. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich a nie Użytkownika. Takie samo oświadczenie składa Użytkownik niezarejestrowany w momencie wyboru opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

15. Użytkownik (zarówno zarejestrowany jak i niezarejestrowany) udziela Dostawcy Internetowej Platformy Handlowej upoważnienia do przekazania w jego imieniu danych podanych w formularzu Restauratorowi, którego oferta prezentowana jest w Serwisie, w chwili dokonania przez Użytkownika wyboru opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dotyczącej oferty danego Restauratora. Serwis zobowiązany jest wobec Użytkownika do przekazania jego danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży posiłków oraz do spełnienia wszystkich obowiązków prawnych związanych z transakcją spoczywających na Restauratorze. Przekazanie następuje jako spełnienie zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym wobec Użytkownika.

 

§ 5. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ


W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:

1. Usługa pośrednictwa w zakupach online u wybranych Restauratorów

Z usługi tej może skorzystać zarówno Użytkownik zarejestrowany jak i niezarejestrowany po uprzednim wyborze Restauratora w interesującej Użytkownika lokalizacji. Użytkownik zarejestrowany w ramach Konta Użytkownika może dokonywać zakupów przy wykorzystaniu swoich danych podanych przy wcześniejszych transakcjach (bez konieczności powtórnego ich podawania przy kolejnych zamówieniach). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z mechanizmu tej Usługi i przetwarzania w tym w zakresie danych osobowych Użytkowników, zostały zamieszczone odpowiednio w ramach Regulaminu zakupów dostępnego indywidualnie dla każdego Restauratora i jego Restauracji. W każdym przypadku Użytkownik przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ceny i kosztów transportu jedynie wraz z zaznaczeniem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2. Usługa „Newsletter”

Zainteresowani Użytkownicy mają możliwość skorzystania z Newslettera Serwisu zawierającego informacje związane z Serwisem, siecią Pizzeria Stopiątka oraz Informacje Handlowe. Warunkowane jest to podaniem w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody na komunikację marketingową w ramach ustawień Konta użytkownika. Użytkownik ma możliwość odstąpienia / rezygnacji z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie. Korzystanie z usługi „Newsletter” nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

3. Udostępnianie zawartości Serwisu

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie: informacji dotyczących sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka, porad związanych z gastronomią, ogłoszeń, itp. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki Restauracji. Użytkownik będzie miał również możliwość zapoznania się z ofertą wybranego Restauratora poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji Restauracji. Z usługi tej Użytkownik ma możliwość odstąpienia/ rezygnacji w każdym czasie Udostępnianie zawartości Serwisu nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

 

§ 6. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę a mianowicie:
a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu;
b) w przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub logowania - po zarejestrowaniu lub logowaniu;

2. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie:
a) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu;
b) w przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub logowania - wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego (dezaktywacji Konta);
c) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: kontakt@mastergrupa.pl);
d) decyzji Operatora o rozwiązaniu umowy podjętej na podstawie § 3 punkt 2 Regulaminu;
e) odmowy Użytkownika udzielenia Operatorowi niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;
f) wystąpienia problemów technicznych po stronie Użytkownika, uniemożliwiających świadczenie dla niego Usługi przez Operatora;


3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym.
4. Użytkownik do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów może także odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia w dowolnej formie, np. poprzez oświadczenie na piśmie (przesłane na adres: ……………………) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………….
5. Przeprowadzenie procedury wyrejestrowania Konta przewidzianej w § 4 punkt 9 Regulaminu jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy.
6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY SERWISU


1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i całodobowej jego dostępności, dołoży także wszelkich starań aby informacje zamieszczone w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości. Ponadto Operator dołoży wszelkich starań aby wszelkie ewentualne błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco a wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
2. Dostawca Internetowej Platformy Handlowej ma prawo do:

a) zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zastrzeżeniem, że poinformuje Użytkowników o wprowadzanych zmianach a w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu powiadomienie nastąpi poprzez stosowny komunikat na stronie Serwisu;
b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Operator dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;
c) zrezygnowania z prowadzenia Serwisu - po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników. Powyższe wpływa na ograniczenie/wyłączenie odpowiedzialności Restauratorów za zobowiązania wobec Użytkowników związane z transakcjami zawartymi w sklepach internetowych prowadzonych na Internetowej Platformie Handlowej.

3. Operator nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
4. Każdy Restaurator indywidualnie kształtuje ceny swoich towarów prezentowanych za pośrednictwem Serwisu, jak również określa warunki zawarcia umowy sprzedaży, w tym nadaje oznaczenia towarom oferowanym jako promocyjne. Każdy z Partnerów odpowiada za prawidłową prezentację promocji cenowych. 

 

§ 8. OŚWIADCZENIA DOSTAWCY INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ


1. Serwis umożliwia wyszukiwanie Restauracji.
2. Dopiero po wyszukaniu i wyborze Restauracji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertami wybranego Restauratora, zawierającymi ceny oferowane i warunki transakcji.
3. Wyszukiwanie następuje po wpisaniu do wyszukiwarki adresu dostawy lub jego części. W przypadku wpisania części adresu wyszukiwarka automatycznie uzupełnia domyślnie pozostałe dane adresowe.
4. Wynikiem wyszukiwania może być: brak wyświetleń, wyświetlenie jednej Restauracji lub więcej niż jednej Restauracja.
5. Wyświetlenie jednej Restauracji następuje wyłącznie w sytuacji, gdy jest to jedyny lokal gastronomiczny zrzeszony w sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka, który obsługuje sprzedaż posiłków we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji. W takiej sytuacji Użytkownik jest automatycznie przenoszony na podstronę Serwisu dotyczącą tej Restauracji.
6. Wyświetlenie więcej niż jedna Restauracja następuje w sytuacji, gdy istnieje więcej niż jeden lokal gastronomiczny zrzeszony w sieci franczyzowej Pizzeria Stopiątka, który obsługuje sprzedaż posiłków we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji. W takiej sytuacji Restauracje wyświetlają się Użytkownikowi w kolejności od najbliżej zlokalizowanej w stosunku do wskazanego przez Użytkownika adresu do najdalej położonych Restauracji.
7. Brak wyświetleń nastąpi w przypadku gdy nie istnieją żadne rezultaty wyszukiwania dla wpisanego adresu.

 

§ 9. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Operatora względem Użytkownika stanowią wady Usługi, których definicje są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, których aktualne teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
2. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: 28-100 Busko Zdrój ul. Wyszyńskiego 12), poczty elektronicznej (na adres: kontakt@mastergrupa.pl) lub telefonicznie (kontakt pod numerem telefonu 790790102). Reklamacje można również składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie dla Użytkowników zarejestrowanych.
3. W celu zgłoszenia reklamacji należy podać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, dane kontaktowe, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia.
4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
5. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres wskazany przez Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
6. Brak ustosunkowania się Operatora w powyższym terminie na reklamację oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za uzasadnioną.
7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udzielane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku gdy użytkownik jest konsumentem:

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
b) Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr


§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Operator w zakresie świadczonych Usług, marketingu oraz rozpatrywania reklamacji Klientów (dane kontaktowe: Mastergrupa Marcin Ciesielski, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wyszyńskiego 12, NIP: 6551234352, email: kontakt@mastergrupa.pl, telefon: 790790102).
2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Alicja Markowicz, e-mail: iod@mastergrupa.pl, tel.: 691214279
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) świadczenia Usługi - Operator umożliwia Użytkownikowi rejestrację i prowadzenia Konta i z związku z powyższym przetwarza dane na podstawie akceptacji regulaminu stanowiącego swoistego rodzaju umowę a zatem działa w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) świadczenia Usługi Newsletter prowadzonego przez Operatora - co może być kolejnym celem przetwarzania danych Użytkownika, o ile Użytkownik udzieli stosownej zgody na jego otrzymywanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) przesyłania Informacji Handlowych drogą elektroniczną – sms/mms/e-mail lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody;
d) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
e) dochodzenie i obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
f) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z księgowością, podatkami, archiwizacją (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcą danych Użytkownika w przypadku realizacji Usług pośrednictwa w zakupach on-line jest wybrany Restaurator, z którego oferty skorzystał Użytkownik. Istotą tej Usługi jest udostępnianie danych rejestrowych Restauratorom (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na cele związane z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Restauratorem. Z chwilą przekazania tych danych Restauratorowi staje się on Administratorem tych danych, a ich przetwarzanie realizowane jest na zasadach określonych w regulaminie zakupów danego Restauratora. Dane będą również powierzane na podstawie odpowiednich umów lub innych dozwolonych instrumentów prawnych podmiotom świadczącym usługi hostingowe, obsługę IT, ewentualnie obsługującym komunikację marketingową czy Newsletter (w przypadku wyrażenia zgody na te Usługi) a także świadczące innego rodzaju usługi. Dane mogą być także przekazywane właściwym organom państwowym lub samorządowym, jeżeli okaże się to niezbędne lub będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celach związanych z korzystaniem z usług - na czas umożliwienia świadczenia Usługi, przez okres rzeczywistego korzystania z danej Usługi;
b) w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji – przez okres niezbędny do realizacji procesu reklamacyjnego z zastrzeżeniem że dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
c) w celach marketingowych, objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody - do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;

6. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym w przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją usługi lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usługi, prawo do cofnięcia zgody w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie usług.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz (w stosunku do Użytkowników zarejestrowanych) poprzez wysłanie powiadomienia na podany przy zakładaniu Konta adres email Użytkownika. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 14 dni od ogłoszenia nowego regulaminu.

2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu z informacją wskazaną w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury dezaktywacji Konta. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Do upływu czasu niezbędnego do rozwiązania umowy w sposób określony powyżej, Użytkownik zarejestrowany związany jest regulaminem w brzmieniu dotychczasowym.

3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mastergrupa.pl oraz telefonicznie poprzez infolinię dostępną pod numerem 790790102 (infolinia dostępna w godzinach 8:30-16:30).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności