Pizzeria Stopiątka - Zamów pizzę online

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu 105.pl oraz aplikacji pizzeria 105

(obowiązuje od 04.12.2023)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy pod adresem 105.pl oraz aplikacja Pizzeria 105, dostępna na platformie Google Play prowadzi Marcin Ciesielski działający pod firmą MASTERGRUPA Marcin Ciesielski z siedzibą w Busko-Zdrój przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, NIP: 655-123-45-52, REGON: 290977690, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej Operator.

Słowniczek

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności:

a) Konsument – oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem 105.pl lub aplikacji mobilnej Pizzeria 105 znajdującego się na platformie Google Play.
b) Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://105.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem którego świadczone są Usługi
c) Aplikacja (Aplikacja Pizzeria 105) – Aplikacja dla systemu operacyjnego Android, dostępna do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy Google Play, instalowane w pamięci Urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą której świadczona jest Usługa.
d) Restauracja – lokal gastronomiczny, należący do Restauratora.
e) Restaurator – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie.
e) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób z Serwisu lub aplikacji
f) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
g) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
h) Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu i Aplikacji, w szczególności składania Zamówień.
i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).
j) Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.).
k) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
3. Użytkownik, aby złożyć zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
4. Informacje zaprezentowane w Serwisie względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
5. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Zamówień Posiłków znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z prowadzącymi je Restauratorami.
6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień
b) warunki i zasady zakładania Konta Klienta
c) zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.
8. Operator nie jest stroną Umów sprzedaży Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji. Stronami takich Umów sprzedaży są Użytkownik oraz Restaurator prowadzący wybraną przez Użytkownika Restaurację.
9. Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci Serwisu oraz Aplikacji umożliwiające zawieranie z Restauratorem Umów sprzedaży Posiłków. Operator nie jest również pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Restauratora.
10. W ramach Serwisu oraz Aplikacji Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu oraz Aplikacji;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym, a także podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora / Restauratorów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu oraz Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Posiłków, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
f) Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu oraz Aplikacji lub Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu lub Aplikacji;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Aplikacji lub godzące w dobre imię Operatora / Restauratorów.

§ 3 Zakładanie konta

1. Dokonanie Rejestracji i założenie Konta przez Użytkownika pozwala na:
a) wybór opcji automatycznego uzupełnienia danych w procesie składania Zamówienia;
b) podgląd historii zamówień;
c) ponowne zamówienie na bazie zamówienia z historii (pod warunkiem, że wszystkie zawarte w nim produkty są nadal dostępne w ofercie).
2. Rejestracja jest dobrowolna oraz bezpłatna.
3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Serwisu oraz w Aplikacji, a następnie zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić Rejestrację.
4. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie Serwisu oraz w Aplikacji, zobowiązany jest do wyboru Loginu oraz Hasła, umożliwiających Użytkownikowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta (przy czym możliwe jest również logowanie z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach innych serwisów internetowych). Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu.
2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez poszczególne Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.
3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez poszczególne Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
5. Poszczególne Restauracje określają obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja Zamówienia przez wybraną Restaurację nie jest możliwa.
6. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu:
a) po zalogowaniu się Użytkownika do Konta lub utworzeniu takiego Konta
b) bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.
8. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
9. Użytkownik powinien wybrać Restaurację, z którą będzie zawierał Umowę sprzedaży Posiłku, zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji „Mam Kupon” i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.
9. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.
11. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do wybranego przez niego Restauratora.
12. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, zostaje zawarta Umowa sprzedaży Posiłku między Użytkownikiem, a wybranym przez niego Restauratorem.
13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji karty,
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji.
15. Zamówienia realizowane są w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.
16. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

§ 5 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
b) kartą, bezpośrednio dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
c) w formie płatności elektronicznej w systemie Przelewy24 o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności. Płatność elektroniczna jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie stosownego formularza odstąpienia załączonego w niniejszym regulaminie na adres lokalu Restauratora, z którym Użytkownik zawarł Umowę sprzedaży.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Restaurator niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy konsument złożył to oświadczenie drogą elektroniczną.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odebranie Posiłku przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. Restaurator zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Restauratorowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Dlatego zasadniczo zalecamy, jeśli to możliwe, zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od Restauratora. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania, ani załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 złotych.
8. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu prosimy kierować na adres podany w Serwisie przez konkretnego Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do Restauratora na swój koszt, Restaurator nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
10. Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
11. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli restaurator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich posiłków jak np. pizza, sałatki, kebaby, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci.

§ 7 Reklamacje

1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z Restauratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacje można również składać poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie na każdej stronie restauracji. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
2. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator lub Restaurator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mastergrupa.pl oraz telefonicznie poprzez infolinię dostępną pod numerem 790 790 102 (infolinia dostępna w godzinach 8:30-16:30).

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu 105.pl
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Restauratora. Punkt ten nie dotyczy konsumentów. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
3. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich w Serwisie 105.pl. Wobec Użytkowników którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).
5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
8. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
10. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Otwórz własną 105